Staff List of Flexible Pavements Division

Sh. Manoj Kumar Shukla

HoD
Senior Scientist

Dr. Sangita

Senior Principal Scientist

Sh. M.N. Nagabhushana

Senior Principal Scientist

Dr. Ambika Behl

Scientist

Sh.Satish Pandey

Scientist

Mrs. Siksha Swaroopa Kar

Scientist

Sh. Gagandeep Singh

Scientist

Dr. Gottumukkala Bharath

Scientist

Sh. Abhishek Mittal

Scientist

Mrs Shanta Kumar

Senior Technical Officer (1)

Sh. M.P. Singh

Senior Technical Officer (3)

Sh. K.K. Gola

Technical Officer

Sh. Gajendra Kumar

Senior Technical Officer (1)

Sh. Amit Kumar

Technical Assistant

Sh. N.K. Sakkarwal

Senior Technical Officer (2)

Sh. S.K. Rishi

Senior Technician (2)

Sh. J P Shukla

Technician (1)

Sh. Nihendra Singh

Senior Technician (1)

Sh.Raghusaran Balmiki

Frash