Staff List of Flexible Pavements Division

Sh. Manoj Kumar Shukla

HoD
Principal Scientist

Dr. Sangita

Senior Principal Scientist

Sh. M.N. Nagabhushana

Senior Principal Scientist

Dr. Ambika Behl

Scientist

Sh.Satish Pandey

Scientist

Dr. Siksha Swaroopa Kar

Scientist

Sh. Gagandeep Singh

Scientist

Dr. Gottumukkala Bharath

Scientist

Sh. Abhishek Mittal

Scientist

Mrs Shanta Kumar

Senior Technical Officer (1)

Sh. Shankh Das

Senior Technical Officer (1)

Sh. K.K. Gola

Technical Officer

Sh. Amit Kumar

Technical Assistant

Sh. J P Shukla

Technician (1)

Sh.Raghusaran Balmiki

Frash